se vlag eu vlag

Ansvarsfriskrivning

LÄS DESSA VILLKOR INNAN DU VISAR DENNA WEBBPLATS.

Att besöka denna webbplats innebär automatiskt att användaren (hädanefter kallad: "användare" eller "du") accepterar följande användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen lämna webbplatsen.

1. UPPHOVSRÄTT

Denna webbplats är den enda officiella webbplatsen för United Fashion Benelux agerar under namnet Styleitaly.se, nedan kallad Styleitaly.se. Denna webbplatsens utformning, text, logo typer och illustrationer, samt urval och form av dessa omfattas av Copyright © of Styleitaly.se. Det är möjligt att denna webbplats använder tillfälliga proprietära material som härrör från tredje part. Andra proprietära varumärken och namn kan ibland förekomma på denna webbplats, med dessa varumärken och namn kvarvarande egendom av sina respektive ägare.

2. BEGRÄNSNING AV LICENSEN; Villkor

Du beviljas en begränsad licens för att ladda ner material på denna webbplats, förutsatt att denna information lagras på en enda dator och att utskriften av materialet på denna webbplats endast är avsedd för personligt och icke-kommersiellt bruk. Under förutsättning att all upphovsrätt, alla varumärken och annan äganderättsskyddad information förblir intakt. Det är strängt förbjudet att använda material från denna webbplats för andra webbplatser. Denna begränsad licens beviljas på villkor att du samtycker och följer alla dessa användarvillkor. All annan användning av något material på denna webbplats, inklusive multiplikation (för något annat ändamål än det som nämns ovan), anpassning, distribution eller ompublicering. Utan föregående skriftligt medgivande från Smashing utskrifter är strikt förbjudet, och kränker äganderätten för både Styleitaly.se och respektive leverantörer. Om du hämtar någon programvara från denna webbplats, ska programvaran, inklusive eventuella bilder eller filer som har sitt ursprung i eller ur programvaran, och programvarurelaterade data (hädanefter kallade "programvara") omfattas av bestämmelserna, eftersom de tillämpas i beviljandet av nämnda begränsad licens. Smashingprints och/eller  respektive leverantörer behåller alla rättigheter, titlar, intressen och intellektuella i förhållande till programvaran. Distribution, försäljning eller överföring till tredje part av programvaran, samt modifiering eller modifiering av programvaran, inklusive men inte begränsat till översättning, dekompilering, reproduktion, demontering eller omdirigering av dessa är förbjuden.

3. UNDANTAG FRÅN

Denna webbplats och dess innehåll erbjuds utan garanti, varken uttryckliga eller underförstådda. Styleitaly.se och dess respektive leverantörer inte accepterar någon garanti, men inte i form av begränsning, när det gäller lämplighet för ett visst ändamål, och i den utsträckning som den tillämpliga lagstiftningen tillåter. Varken Styleitaly.se eller de respektive leverantörerna garanterar att den information och/eller de faciliteter som är tillgängliga via denna webbplats är korrekta, fullständiga eller aktuella, och inte heller att denna webbplats kommer att vara fri från några fel, inklusive men inte virus eller andra skadliga element. Användaren av denna webbplats samtycker till alla kostnader som uppkommer vid användning av denna webbplats.

4. ANSVARS BEGRÄNSNING

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning kan varken Styleitaly.se eller respektive leverantörer, eller någon av deras respektive direktörer, anställda, filialer eller andra representanter hållas ansvariga. För eventuella förluster eller skador som direkt eller indirekt uppstår till följd av (omöjlig) användning av materialet, inklusive det material i och/eller anläggningar eller tjänster som erbjuds via denna webbplats. Inklusive, men inte begränsat till, indirekt, särskild eller påföljande förlust eller skada, inklusive förlust av data, inkomst, vinst eller möjligheter, äganderätt och anspråk från tredje part. Även om Styleitaly.se och/eller respektive leverantörer har informerats om risken för sådana förluster eller skador, och även om det rimligen kan förutses. Om denna klausul inte är helt eller delvis verkställbar på grund av relevant lagstiftning i någon jurisdiktion, ska hela ansvaret för både Styleitaly.se och respektive leverantörer vara hela skadan, förlusten och fordringarna (till följd av ett avtal, eller från en kränkning, inklusive men inte begränsat till vårdslöshet). Under inga omständigheter överstiga det belopp du har betalat (möjligen) för användning av denna webbplats.

5. TILLÄMPLIG LAG

Besökare på denna webbplats gör det på egen risk och av fri vilja och måste följa lokala lagar, i den mån det är tillämpligt. Dessa villkor styrs av och härleds från nederländsk lag. Tvister som uppkommer på grund av dessa villkor är underställda den behöriga domstolen i Lelystad (med rätt att överklaga) och genom att använda denna webbplats är du underkastad jurisdiktionen. En sådan domare som tar bort eventuella invändningar som rör domstols behörighet eller prövnings ort.

6. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Om en bestämmelse i dessa villkor upphävs på något sätt, detta skall vara giltigt endast om det är skriftligt, undertecknat av Styleitaly.se. Om någon bestämmelse i detta avtal upphävs, påverkar detta inte giltigheten av andra bestämmelser häri, inte heller innebär det att den relevanta bestämmelsen kommer att upphävas i framtiden. Om en behörig domstol finner att de aktuella villkoren innehåller en bestämmelse som av något skäl också är ogiltig eller omöjlig att genomdriva, skall bestämmelsen i fråga förlora sin styrka i enlighet med domstolens dom, utan giltigheten eller oprligheten i de återstående bestämmelserna. Dessa villkor utgör hela det avtal som ingåtts mellan parterna med avseende på föremålet och ersätter alla tidigare bestämmelser, överenskommelser eller överenskommelser, antingen muntligen eller skriftligen. Ändringar i dessa regler och villkor är endast giltiga om de är skriftliga och undertecknade av dig och Styleitaly.se.

Back to top
Genom att använda vår webbplats samtycker du till användandet av cookies för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Dölj det här meddelandet Mer om cookies »
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x